A https://www.proguard-shop.hu/ a jobb felhasználói élmény érdekében és személyre szabott hirdetési céllal cookie-kat használ, amit az oldal használatával elfogad. Részletek.

Elfogadom
Hungarian

Garancia

Tájékoztató

A jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez

 

 

I.         ÁLTALÁNOS ADATOK

 

Cég elnevezése: ProGuard Europe Vagyonvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.

Cég rövidített elnevezése: ProGuard Europe Kft.

Iroda és Bemutatóterem: 2330 Dunaharaszti Fő út 104.

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Vörösmarty utca 74.

Cégjegyzékszáma: Cg 13-09-161474

Adószáma: 24236094-2-13

 

Jótállás időtartama eladási ártól függően:

• 10 000 forint - 100 000 forint összegű eladási ár esetén: 1 év

• 100 001 forint - 250 000 forint összegű eladási ár esetén: 2 év

• 250 001 forint összegű eladási ártól: 3 év. (eladási ár alatt a bruttó árat kell érteni)

 

A jótállás szempontjából az tényleges bruttó eladási árat, s nem pedig az esetleges kedvezményekkel csökkentett bruttó eladási árat kell figyelembe venni.

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

A jótállási határidő a cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja, illetve kijavítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó a cikket nem használhatta.

 

 

II.        ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

A ProGuard Europe Kft. által forgalmazott termékekhez tehát a garanciát, a gyártók magyarországi importőrei biztosítják Önnek. Így Ön élvezheti a szervizháttér biztonságát és a terméktámogatásokat. Csak ez a fajta garancia biztosítja, hogy szükség esetén, készülékét a lehető legrövidebb időn belül szakszerűen megjavítsák vagy tudjuk újra cserélni, ha a szakszerviz úgy dönt!

 

A garancia az eszközökben lévő akkumulátorokra és elemekre nem vonatkozik.

 

A ProGuard Europe Kft.-nél vásárolt Ajax Systems márkájú termékek esetén kiterjesztett garanciát és azonnali csere garanciát biztosítunk. Ennek részleteit a VIII. pont szabályozza.

 

Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

•           A termék minden gyári kiegészítővel

•           A nyugta vagy számla egy példánya

•           A cégünk által kiállított jótállási jegy vagy

•           A termékhez gyárilag mellékelt GYÁRI GARANCIA JEGY

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni!

 

 

 

III.            JÓTÁLLÁSI JEGY

 

 

A ProGuard Europe Kft. köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

 

A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

 A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

·         a vállalkozás nevét, címét, 

·         a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,

·         a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,

·         a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,

·         a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá

·          az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,

·          a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

 

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A ProGuard Europe Kft. a hatályos jogszabályi előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A ProGuard Europe Kft. a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a ProGuard Europe Kft.  a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A ProGuard Europe Kft. a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

 

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

 

IV.            JÓTÁLLÁSI JOGOK

 

A 72 órás csere azokra a fogyasztókra és termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt és a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások (pl.: leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb.) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét.

 

Ennek megfelelően a további teendők az 72 órán belüli meghibásodása esetén:

 

·         Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), gyártó/ importőr telefon számán vagy a központi szakszervizénél (bővebb információ telefonszám a termékhez mellékelt garancia levélben van). Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét.

·         Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor a termékek esetében természetesen azonnali cserét biztosítunk.

·         Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor a ProGuard Europe Kft. csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.

·         A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.

·         Portósan küldött csomagokat nem vesz át a ProGuard Europe Kft., azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

·         A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a  ProGuard Europe Kft. utólag megtéríti a szállítás költségét. 

 

A garanciális problémával cégünknek behozott készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz vagy gyártóhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

 

A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

 

A jótállás keretében belül a jótállási igénye alapján az Ügyfél választása szerint:

·         kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a ProGuard Europe Kft.-nek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

·         az ellenszolgáltatás (termék ára) arányos leszállítását igényelheti, vagy

·         a szerződéstől elállhat, ha a ProGuard Europe Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ilyenkor az adott termék/eszköz vételára visszajár az Ügyfélnek. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 

Kijavítás:

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

·         a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,ű

·          a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

·          a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

 

Kicserélés:

 

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Az Ügyfél a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a ProGuard Europe Kft. részére megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a ProGuard Europe Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Az Ügyfél a kijavítás iránti igényét választása szerint a ProGuard Europe Kft. székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén érvényesítheti. A kijavítás során a termékbe/eszközbe kizárólag új alkatrész építhető be.

 

V.            JAVÍTÁSI ÉS CSERE HATÁRIDŐK

 

ProGuard Europe Kft.-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a ProGuard Europe Kft. legkésőbb a 15. napon az Ügyfelet tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás az Ügyfél előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy az Ügyfél általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

Ha a fent megjelölt jótállási időtartam alatt az adott termék/eszköz első alkalommal történő javítása során a ProGuard Europe Kft. részéről megállapítást nyer, hogy az adott termék/eszköz nem javítható, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a ProGuard Europe Kft. köteles az adott terméket/eszközt tizenöt napon belül kicserélni.

 

Ha az adott termék/eszköz cseréjére nincs lehetőség, a ProGuard Europe Kft. köteles az Ügyfél által bemutatott, az adott termék/eszköz ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni. Ha az adott termék/eszköz kijavítására a kijavítási igény ProGuard Europe Kft. részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában - a ProGuard Europe Kft. köteles az adott terméket/eszközt a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni.

 

Ha az adott termék/eszköz cseréjére nincs lehetőség, a ProGuard Europe Kft. köteles az Ügyfél által bemutatott, az adott termék/eszköz ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

 

Ha a rögzített jótállási időtartam alatt az adott termék/eszköz három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha az Ügyfél a vonatkozó jogszabályok alapján nem igényli a vételár arányos leszállítását, és az Ügyfél nem kívánja az adott terméket/eszközt a ProGuard Europe Kft. költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, a ProGuard Europe Kft. köteles az adott terméket/eszközt nyolc napon belül kicserélni. Ha az adott termék/eszköz kicserélésére nincs lehetőség, a ProGuard Europe Kft. köteles az Ügyfél által bemutatott, az adott termék/eszköz ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

 

VI.            JAVÍTÁS HELYSZÍNE

 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket/eszközt az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a ProGuard Europe Kft. gondoskodik.

 

VII.            KIVÉTELEK

 

A jótállási felelősségvállalás - különösen, de nem kizárólag – az alábbi esetkörökre nem terjed ki:

·         az adott termék/eszköz szakszerűtlen üzembe helyezése, ha az üzembe helyezést nem a ProGuard Europe Kft. vagy annak megbízottja végezte el, továbbá, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza,

·         az adott termék/eszköz nem rendeltetésszerű használata,

·         az adott termékre/eszközre vonatkozó üzemeltetői karbantartási kötelezettség elmulasztása,

·         az adott termék/eszköz helytelen tárolása, kezelése, rongálása,

·         amennyiben a hibát elemi kár, természeti csapás okozta.

 

 

 

 

 

VIII.            KÖTELEZŐ KARBANTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

A kötelező karbantartási kötelezettséggel felmerülő költségek az Ügyfelet terhelik! Ha az adott termék/eszköz meghibásodásában az Ügyfelet terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában az Ügyfél köteles viselni, ha az adott termék/eszköz karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a ProGuard Europe Kft. e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

 

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.

 

IX.            KITERJESZTETT GARANCIA

 

Kiterjesztett garancia csak a ProGuard Europe Kft.-nél vásárolt és csak az Ajax Systems termékekre érvényes.

 

Végfelhasználók részére az Ajax System termékeire a kiterjesztett garancia 2+1 év, tehát 3 év, amennyiben a ProGuard Europe Kft. weboldalán (www.proguard-shop.hu) található Partner Programban regisztrált telepítő partner végezte el az üzembehelyezést a végfelhasználó részére 2+1+2 év, tehát 5 év garanciát biztosítunk.

 

A Partner Programban nem regisztrált telepítők és végfelhasználók részére kiterjesztett garancia 2+1 év, tehát 3 év garanciát biztosít a ProGuard Europe Kft.

 

A garancia az AJAX Systems eszközökben lévő akkumulátorokra és elemekre nem vonatkozik.

 

A kiterjesztett garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket helytelenül tároltak, illetve szereltek össze, nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használtak, módosítottak, vagy helytelenül, nem megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztítottak. A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a normál használatból adódó kopásra, elhasználódásra, vágásra vagy karcolásra, ütés vagy baleset által okozott sérülésre. A garancia nem vonatkozik közvetett vagy járulékos sérülésekre.

 

Egyértelműen helytelen használat (pl.: leesés következtében összetört, beázott, ráléptek stb.) vagy helytelen telepítés miatti hiba (sérülés), vagy nem előírás szerinti telepítésből fakadó műszaki hiba esetén nem a kiterjesztett garancia feltételei nem érvényesíthetőek. (pl.: nem előírt magaságban szerelt mozgásérzékelő téves jelzése).

 

Kiterjesztett garancia feltételei